Příběhy uživatelů z partnerských portálů

Kubinho

ada001

houba87

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ AUKČNÍ PORTÁL kodiaq.eu


 1. DEFINICE POJMŮ

  Systém = komplexní fungování Aukčního portálu kodiaq.eu s veškerými jeho náležitostmi (níže označený též jako „KodiaQ“ nebo „kodiaq.eu“ nebo „Webové stránky“ nebo „Webová stránka“ nebo „Stránky kodiaq.eu“ nebo „Server KodiaQ“ nebo „Aukční portál kodiaq.eu“ nebo „Webová aplikace www.kodiaq.eu“)

  Zájemce = „Uživatel“ nebo „Kupující“ nebo „Účastník aukce“ nebo „Klient“ nebo „Vítěz aukce“, který se účastní aukce tím, že dává cenové nabídky

  Uživatelský účet = účet založený Uživatelem, přes nějž provádí veškeré operace na Stránkách kodiaq.eu (dále též jako „Účet“ nebo „Uživatelský účet“ nebo „Uživatelský účet KodiaQ“ nebo „Účet KodiaQ“ )

  Kredit = zúčtovací jednotka v Systému KodiaQ

  Provozovatel = Annaba Consulting Corp., IBC NO: 088394, sídlo: Global Gateway 3039, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles, se základním kapitálem 100.000 $ provozující Aukční portál kodiaq.eu

 2. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

  Obchodní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí výhradně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, v platném znění.

  Předtím, než Účastník aukce započne podávat cenové nabídky a využívat služeb Provozovatele Stránek kodiaq.eu a jejích podstránek, musí nejprve přečíst, seznámit se a akceptovat bez výhrad tyto Všeobecné obchodní podmínky, v platném znění.

 3. PODMÍNKY REGISTRACE

  Každý, kdo se účastní aukcí na Serveru KodiaQ, musí být starší 18-ti let nebo být plnoletý v zemi svého bydliště a musí být plně způsobilý k právním úkonům.

  Každý Uživatel registrovaný na Serveru KodiaQ akceptuje bezpodmínečně a bez jakékoli výjimky následující ustanovení:

  • Nesmí aktivovat a užívat více než jeden Uživatelský účet KodiaQ.
  • Nesmí užívat falešnou adresu bydliště nebo falešnou e-mailovou adresu nebo klamavou e-mailovou adresu pro zřízení a užívání dalšího Uživatelského účtu KodiaQ.
  • Nesmí poskytnout Provozovateli nepravdivé či klamavé údaje.
  • Nesmí použít jména, příjmení, adresy bydliště či další osobní údaje třetích osob.

  Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit či zrušit přístup uživateli, jehož chování neodpovídá výše uvedeným ustanovením.

  Aukcí organizovaných na Stránkách kodiaq.eu a jejich podstránkách se mohou účastnit pouze fyzické osoby pouze jako soukromí Uživatelé. Je zakázáno účastnit se aukcí podnikatelům v souvislosti s jejich podnikatelskou činností a zaměstnancům Provozovatele a jejich rodinným příslušníkům. Není možné nárokovat odpočet DPH u zakoupeného zboží na Stránkách kodiaq.eu. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit přístup podnikateli či zaměstnanci Provozovatele či jeho rodinným příslušníkům a zablokovat jejich Uživatelský účet.

  Každý, kdo se chce účastnit aukcí a využívat služeb Provozovatele Aukčního portálu kodiaq.eu, se musí registrovat a zvolit přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovací jméno nesmí být protiprávní, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí být zvoleno za účelem omezování ostatních Uživatelů v Systému a nesmí omezovat práva třetích osob. Registrací Uživatel potvrzuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami na Stránkách kodiaq.eu a že s nimi souhlasí bez výhrad.

  Jestliže Provozovatel zjistí, že přihlašovací jméno je protiprávní, je v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo je v rozporu s dobrými mravy, vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění Uživatele takové přihlašovací jméno zrušit.

  Každý Uživatel má svoje přihlašovací jméno a heslo, pod kterým se přihlašuje do Systému obchodování, a které mu umožňuje užívat a spravovat jeho Uživatelský účet KodiaQ. Každé přihlašovací jméno je unikátní a identifikuje Uživatele. Každý Uživatel má své heslo, které má minimálně 6 znaků.

  Každý Uživatel je sám odpovědný za zvolené přihlašovací jméno a heslo. V případě, že Uživatel má podezření na zneužití svého přihlašovacího jména a hesla, či jakékoli jiné podezření týkající se zneužití přihlašovacího jména a hesla v Systému, musí toto podezření neprodleně oznámit Provozovateli, který následně zruší přístup pod tímto přihlašovacím jménem a heslem a zablokuje Uživatelský účet. V žádném případě Provozovatel, jeho zaměstnanci či jeho partneři nezodpovídají a nenesou důsledky zneužití přihlašovacího jména a hesla jiným Uživatelem či třetí osobou. Uživatel si zásadně ručí sám za všechny následky, které vzniknou v důsledku používání jeho přihlašovacího jména a hesla. Každý Uživatel je též sám odpovědný za držení v tajnosti svého přihlašovacího jména a hesla.

  Pro všechny případy porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoli přechodně či natrvalo vyloučit Účastníka aukce z obchodování na Serveru KodiaQ.

 4. SLUŽBY

  Služby poskytované Provozovatelem Aukčního portálu kodiaq.eu nejsou omezeny pouze na výběr dodavatelů zboží a na zboží postoupené do prodeje. Provozovatel dohlíží nad regulérním průběhem prodeje zboží formou obrácené aukce naslepo, podle Všeobecných obchodních podmínek Webové aplikace www.kodiaq.eu a jejích podstránek, v platném znění, a dále zajišťuje, aby zakoupené zboží bylo předáno k doručení Kupujícímu. Mezi další Služby poskytované Provozovatelem patří komplexní spravování a aktualizace Systému webové aplikace a softwaru KodiaQ, zasílání informací Uživateli, jakož i správa nákladů na servery, zaměstnance, marketing a celkovou administrativu společnosti.

  1. Informační servis

  Mezi služby zajišťované Provozovatelem, za něž se Uživatel zavázal zakoupit Kredity, patří mimo jiné též poskytování Informačního servisu u probíhajících aukcí. Informační servis se vztahuje pouze na probíhající aukce, u nichž Účastník podal cenovou nabídku. Informační servis spočívá v informování Účastníka aukce v porovnání s ostatními Účastníky aukce v informacích, zda jeho podaná nabídka ceny je:

  • Nejnižší a jedinečná
  • Jedinečná ovšem nikoli nejnižší
  • Nikoli jedinečná

  Tyto informace umožňují každému Účastníkovi aukce ovlivňovat pozici, v níž se momentálně podaná nabídka nachází. Tyto informace se Účastníkovi zobrazují na jeho Uživatelském účtu pod položkou „Moje aukce“. Situace se může kdykoli změnit podle toho, jak podávají cenové nabídky ostatní Účastnící probíhající aukce. Je na každém Účastníkovi aukce, aby si hlídal a kontroval stav, v němž se právě nachází jeho cenová nabídka, tzn. zda je Nejnižší a jedinečná nebo Jedinečná ovšem nikoli nejnižší nebo Nikoli jedinečná, a mohl podle toho reagovat, resp. podat novou cenovou nabídku. Aby si Uživatel mohl kontrolovat svoji cenovou nabídku na svém Uživatelském účtu v kolonce „Moje aukce“ a dále reagovat, musí být přihlášen do Systému kodiaq.eu.

  Uživatel registrací potvrzuje, že plně souhlasí se Službami poskytovanými Provozovatelem v rozsahu, jak jsou zde uvedeny, a zavazuje se za tyto Služby jako protiplnění zakoupit Kredity. JESTLIŽE PRO JAKÝKOLIV DŮVOD NESOUHLASÍTE, ABY VÁM PROVOZOVATEL AUKČNÍHO PORTÁLU kodiaq.eu POSKYTOVAL SVÉ SLUŽBY, DOPORUČUJEME VÁM NEREGISTROVAT SE DO SYSTÉMU KODIAQ A NEPROFITOVAT TAK NA SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH PROVOZOVATELEM, POKUD OVŠEM ZE SVÉ VLASTNÍ VŮLE SAMI NECHCETE.

 5. KREDIT

  Přístup na Server KodiaQ a registrace Uživatele jsou bezplatné. Aby mohl Uživatel profitovat a těžit ze Systému a Služeb poskytovaných Provozovatelem, musí si nejprve zakoupit Kredity. Ceny za Kredity na Stránkách kodiaq.eu jsou uváděny včetně DPH. Zakoupením Kreditů si Uživatel kupuje Služby poskytované Provozovatelem. Nákupem Kreditů Uživatel souhlasí a potvrzuje, že tyto Kredity nemohou být v žádném případě zpětně převedeny na peníze a tyto zpět vráceny Uživateli. Prostřednictvím Kreditů může Uživatel podávat cenové nabídky na zboží umístěné v kolonce „Probíhající aukce“ dle svého uvážení, dle své strategie a podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, tak jak jsou na Stránkách kodiaq.eu uvedeny. Kredity jsou spravovány na Uživatelském účtu KodiaQ, který musí mít zřízen každý Uživatel. Počet kreditů na Uživatelském účtu se odečítá podle potřeb každého Uživatele využívat Služeb Provozovatele.

  Potom, co se Uživatel rozhodne profitovat na Systému KodiaQ a svobodně se rozhodne využívat Služeb Provozovatele Webové aplikace www.kodiaq.eu, registrací potvrzuje, že jakékoli platby uskutečňované ve prospěch tohoto Provozovatele jsou platby toliko za servis, kterým Provozovatel zajišťuje podporu a kontinuitu nabízených Služeb, a za informace, jež zasílá Uživateli formou e-mailové korespondence. Tyto Služby jsou poskytovány Provozovatelem doplňkově a nejsou za ně vyžadovány žádné poplatky, nýbrž toliko upotřebení Kreditů. Každý Uživatel je sám odpovědný za správu svého Uživatelského účtu.

 6. BONUS

  Provozovatel může na základě svého vlastního svobodného uvážení přidělit Uživateli Bonus ve formě Kreditů. Bonus ve formě Kreditů může být také přidělen Uživateli při zakoupení Kreditů. Bonus může být uplatněn pouze v Systému KodiaQ a nemůže být v žádném případě reklamován ze strany Uživatele. Uživatel však má právo Bonus odmítnout. Uživatel nemůže požadovat proplacení Bonusu ve formě peněžitého plnění. Bonusy jsou poskytovány pouze a jen ve formě Kreditů na účet Uživatele v Systému KodiaQ. Na Bonus v Systému KodiaQ nemá Uživatel právní nárok. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit přístup Uživateli a zablokovat jeho Uživatelský účet v případě, že Uživatel získá Bonus v rozporu s těmito platnými Všeobecnými obchodními podmínkami. Dále je Provozovatel oprávněn podniknout patřičné právní kroky.

 7. ZMĚNA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv modifikovat či zrušit poskytované Služby, a to částečně či trvale, bez předchozího oznámení Uživatelům. Registrací Uživatel akceptuje, že Provozovatele Webové aplikace www.kodiaq.eu nenese odpovědnost a nebude ze strany Uživatele či třetí osoby subjektem vedeným k odpovědnosti za jakékoli modifikace, pozastavení či zrušení poskytovaných Služeb. Registrací Uživatel dále akceptuje, že si nebude nárokovat proplacení nevyčerpaných Kreditů na svém Uživatelském účtu v případě, kdy bude poskytování Služeb Provozovatelem přerušeno či ukončeno po dobu po sobě nepřetržitě jdoucích 6-ti měsíců.

 8. AUKCE NARUBY ZALOŽENÁ NA NEJNIŽŠÍ A JEDINEČNÉ NABÍDCE
  1. Právo aukce

   Uživatel může umístit jednu či více nabídek na jakoukoli probíhající aukci zboží umístěnou v kolonce „Probíhající aukce“ a to až do doby, kdy je aukce zboží ukončena. Každá aukce zboží končí k určitému datu a hodině, tak jak je odpočítáván čas u každého draženého zboží na Aukčním portále kodiaq.eu.

  2. Výše nabídek

   Nabídky musí být vyjádřeny v českých korunách. Nabídky lze umístit od částky 0,10 Kč (10 haléřů) a každá umístěná částka musí být dělitelná 0,10 Kč (10-ti haléři). Horní hranice nabídek není určena. Zboží je prodáno Uživateli, který umístí nejnižší a jedinečnou nabídku ceny za dražené zboží do doby, než je aukce zboží ukončena.

  3. Potvrzení nabídek

   Každá podaná nabídka Uživatele je platná od doby, kdy je registrována prostřednictvím Systému KodiaQ. Mezi podáním nabídky a registrací může být prodleva několik sekund. Uživateli se též může přihodit problém s připojením k internetu, což může zapříčinit větší časové prodlení mezi podáním nabídky a registrací nabídky. Aby každá nabídka Uživatele byla považována za platnou, musí být registrována Systémem KodiaQ v průběhu aukce, to je do doby, než bude aukce ukončena. Čas odpočítávání ukončení aukce je zřetelný u každého zboží, které se nachází v kolonce „Probíhající aukce“. Potom co je nabídka Uživatele zaregistrována, obdrží Uživatel na svůj Uživatelský účet potvrzení o této registraci a informace umožňující ovlivňovat pozici, v níž se momentálně podaná nabídka nachází.

  4. Nejnižší a jedinečná nabídka

   Uživatel, který umístí nejnižší a jedinečnou nabídku ceny za aukcionované zboží do doby, než je aukce zboží ukončena, se stává Vítězem aukce. Jedinečná a nejnižší nabídka ceny je nabídka ceny, která je nejblíže částce 0,10 Kč (10 haléřů) a zároveň je vyšší nebo rovna částce 0,10 Kč (10 haléřů) a zároveň je dělitelná na celé desetihaléře a zároveň žádný jiný Uživatel tuto cenu za zboží nenabídnul.

   Provozovatel permanentně sleduje nejnižší a jedinečnou nabídku ceny za každé aukcionované zboží a poskytuje Uživateli Informační servis, tzn. informuje každého dotčeného Uživatele přes jeho Uživatelský účet o pozici, v níž se momentálně jeho podaná nabídka nachází. V krajním případě, kdy žádná nabídnutá cena nebude jedinečná, informuje Provozovatel všechny dotčené Účastníky aukce a prodlouží časový interval k podávání nabídek ceny. Časový interval bude prodloužen o stejný časový interval jako byl původní.

 9. VÍTĚZ AUKCE
  1. Oznámení vítězi aukce

   Provozovatel kontaktuje Vítěze aukce prostřednictvím e-mailové korespondence. V tomto e-mailu je uvedena výše kupní ceny za zboží, výše poštovného a dotaz, zda Vítěz aukce má zájem zakoupit zboží za uvedenou cenu. Vítěz aukce musí na tento e-mail zareagovat do 15 dnů ode dne doručení e-mailové korespondence, jinak pozbývá právo zakoupit zboží za uvedenou cenu.

   Vítěz aukce má možnost zboží zaplatit:

   1. Převodem na účet
   2. Dobírkou (platba při doručení zboží)
  2. Doručení zboží

   Zboží je obvykle doručeno ve lhůtě do 15 dnů, potom co Vítěz aukce potvrdí e-mailem zájem zakoupit zboží za uvedenou cenu nebo potom co zboží zaplatí převodem na účet Provozovatele. V ojedinělých případech může byt zboží doručeno ve lhůtě delší (z důvodů zpoždění dodávky od výrobce či partnerského dodavatele). V takových případech Provozovatel Kupujícího vyrozumí. Veškeré zboží je doručováno prostřednictvím pošty nebo expresním přepravcem na adresu uvedenou na Uživatelském účtu Kupujícího. Poštovné a balné v kupní ceně zboží zahrnuto není. Viditelné poškození výrobku resp. obalu výrobku je potřeba ohlásit doručovateli při předání a převzetí zboží. Potom co je zboží doručeno Vítězovi aukce, je tento povinen zboží ihned po rozbalení důkladně prohlédnout, případně ihned nahlásit jakékoli problémy na servisní středisko Provozovatele, nejdéle však do 14 dnů od doručení zboží. Předání některého druhu zboží může vyžadovat přítomnost Vítěze aukce z formálních důvodů (např.: u vozidla či nemovitosti). V takových případech veškeré náklady, které bude muset Vítěz aukce vynaložit na dopravu do místa, kde bude zboží zakoupeno či předáno, stejně jako další náklady či útraty s tímto související, si hradí Vítěz aukce sám. Potom co zboží je zakoupeno a zaplaceno, má Vítěz aukce možnost toto zboží zaregistrovat či vlastnictví přisoudit třetí osobě, jejíž kompletní údaje Provozovateli pro úspěšnou registraci předá (to se týká např.: vozidla či nemovitosti). Provozovatel dodává zboží na adresu uvedenou na Uživatelském účtu Vítěze aukce jako adresu pro doručování zboží. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za doručení zboží na adresu, která je uvedena na Uživatelském účtu špatně či neúplně. Provozovatel dodává zboží na adresu, tak jak je uvedena na Uživatelském účtu Vítěze aukce. Každý Uživatel sám odpovídá za správnost a včasnou aktualizaci údajů uváděných na svém Uživatelském účtu KodiaQ. Zákonné nároky Kupujícího na dodání zboží zůstávají nedotčené.

  3. Záruka

   Zboží nabízené na Stránkách kodiaq.eu je prodáváno jako zboží nové, s plnou garancí výrobce či partnerského dodavatele. Provozovatel nedrží přímou garanci na zboží zakoupené Vítězem aukce. Viditelné poškození výrobku resp. obalu výrobku je potřeba ohlásit doručovateli při předání a převzetí zboží. V případě, že Kupující objeví závadu na dodaném zboží, je povinen neprodleně se obrátit na klientské servisní středisko Provozovatele: info@kodiaq.eu.

   Informace o zboží a obrázky výrobků uváděné na Stránkách kodiaq.eu jsou pouze a jen informativního charakteru a slouží pro informaci Uživateli. Nejedná se o smluvně dohodnutý charakter a vlastnosti výrobku.
  4. Závazek provozovatele

   Provozovatel usiluje o maximálně pečlivý výběr svých partnerských dodavatelů a výrobků, jež budou schopny garantovat vlastnosti zboží tak, jak jsou vlastnosti zboží charakterizovány na Stránkách kodiaq.eu. Jestliže Provozovatel zjistí nebo je svým partnerským dodavatelem informován, a to v průběhu aukce nebo po ukončení aukce před dodáním zboží, že zboží není k dispozici s požadovanými vlastnostmi, je povinen tuto skutečnost uvést na Stránkách kodiaq.eu nebo to neprodleně oznámit Vítězi aukce. V případě zjištění, že po ukončení aukce před dodáním zboží není zboží k dispozici, bude dodáno Vítězi aukce zboží se stejnými požadovanými vlastnostmi a stejné či vyšší hodnoty. V případě zjištění ze strany Provozovatele, že zboží není k dispozici s požadovanými vlastnostmi již v průběhu aukce, může být takové zboží staženo z právě probíhající aukce a veškeré Kredity vynaložené Účastníky aukce na toto zboží budou vráceny.

  5. Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

   Kupující má právo bez uvedení důvodů odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo zboží doručeno. Kupující má právo na vrácení kupní ceny v případě, že zboží nebylo použito. Právo na odstoupení od smlouvy neplatí v případě nákupu nosičů audiozáznamů, videozáznamů či počítačových programů, porušil-li Kupující jejich ochranný obal.

  6. Informace pro Uživatele

   Každý Uživatel akceptuje sdělit Provozovateli své pravé telefonní číslo, aby mohl být v krajních případech informován prostřednictvím telefonu. Užívání Systému KodiaQ a/nebo využívání služeb Provozovatele se řídí dle platných pravidel naší politiky, které mohou být případně upraveny. Provozovatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám osobní údaje Uživatele bez jeho výslovného souhlasu, pokud se ovšem nejedná o sdělení informací doručovateli zboží. Doručovateli jsou sděleny pouze takové údaje o Kupujícím, aby mohlo být zboží doručeno řádně a včas.

  7. Uveřejnění údajů o Vítězi dražby na Stránkách kodiaq.eu

   Provozovatel má právo kontaktovat Vítěze aukce a uveřejnit jeho Uživatelské jméno (Nick) na Stránkách kodiaq.eu. Každý Vítěz aukce resp. Kupující může poslat fotku své osoby s výrobkem zakoupeným v Systému KodiaQ, aby v zápětí mohla být uveřejněna na Stránkách kodiaq.eu spolu s Nickem a rezidenčním městem. Registrací Uživatel dává k uveřejnění těchto údajů svůj souhlas.

 10. POPIS ZBOŽÍ

  Provozovatel se snaží prezentoval výrobky a jejich popis na Stránkách kodiaq.eu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak jak reference o výrobku uvádí výrobce či partnerský dodavatel. Není ovšem vyloučeno uvedení mylných či nepřesných údajů o nabízeném zboží z důvodu tiskových chyb či omylů. Informace o zboží a obrázky výrobků uvedené na Stránkách kodiaq.eu jsou pouze a jen informativního charakteru a slouží pro informaci Uživateli. Nejedná se o smluvně dohodnutý charakter a vlastnosti výrobku.

 11. ODPOVĚDNOST

  Provozovatel nemůže odpovídat za jakékoli poruchy a vady, na které nemá přímý vliv. Pokud se nejedná o přímé zavinění či nedbalost ze strany Provozovatele, Provozovatel na sebe nebere žádnou odpovědnost, která se týká omylů, chyb, opomenutí, přerušení, poruch, opoždění v operacích nebo v přenosu dat, jakož i v přerušení datového spojení, vykradení, porušení či neoprávněného přístupu třetích osob do Uživatelského účtu Uživatele. Provozovatel odmítá veškerou odpovědnost za problémy či vadnou funkčnost internetové nebo telekomunikační sítě nebo jakéhokoli jiného prostředku komunikace, jež Uživatel používá. Dále Provozovatel nezodpovídá za problémy či poruchy serverů, software, hardware, počítačů a jejich příslušenství, e-mailových schránek, přetížení sítě, či kombinaci těchto poruch. Provozovatel Systému KodiaQ, nezodpovídá za chyby, omyly, opomenutí, přerušení či opoždění datového spojení ze strany Uživatele či třetí osoby, jejichž následkem bude způsobení ztráty či újmy jakémukoli Uživateli či třetí osobě. Provozovatel, jeho zákonní zástupci, ředitelé, zaměstnanci či výkonní pomocníci nemohou zaručit Uživateli žádný specifický výsledek vycházející z užívání Systému KodiaQ a služeb poskytovaných Provozovatelem. Provozovatel odpovídá Kupujícímu pouze do výše kupní ceny, kterou Kupující platí za zboží zakoupené na Stránkách kodiaq.eu.

 12. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

  Absolutními prioritami Provozovatele v oblasti nakládání s osobními údaji Uživatele jsou jednak diskrétnost a jednak ochrana těchto údajů. Se všemi získanými údaji Provozovatel nakládá jako s předmětem obchodního tajemství, tedy je nezpřístupňuje bez souhlasu Uživatele. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Uživatel okamžikem registrace do Systému KodiaQ. Tímto dává Provozovateli souhlas, aby byly informace a jeho osobní údaje po dobu registrace na Serveru KodiaQ zpracovávány, shromažďovány a uchovávány manuálně i v informačních systémech, a používány pouze a jen pro potřebu Provozovatele.

 13. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY

  Provozovatel Webové aplikace kodiaq.eu v žádném případě neodpovídá za obsah webových stránek, na které vedou odkazy umístěné na Stránkách kodiaq.eu. Za obsah externích webových stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

 14. VLASTNICTVÍ ZNAČKY

  Značka KodiaQ a logo KodiaQ, jakož i veškeré texty na serveru KodiaQ patří do výlučného vlastnictví Provozovatele. Všechny ostatní značky na Stránkách uvedené náleží do vlastnictví svých majitelů. Jakékoli kopírování či užití know-how, obsahu či formy Webové aplikace kodiaq.eu, a to i pouze částečné, je bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.

 15. Kontakt

  E-mail: info@kodiaq.eu

 16. MÍSTO PODNIKÁNÍ PROVOZOVATELE

  Společnost: Annaba Consulting Corp.
  IBC NO: 088394
  Sídlo: Global Gateway 3039, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles
  Základní kapitál společnosti: 100.000 $